Giới thiệu UCCH

Khoa Hỗ trợ Sức khỏe Người khuyết tật


Giới thiệu Khoa Nghiên cứu Ứng dụng các Phương pháp Hỗ trợ Sức khỏe Người khuyết tật trực thuộc Trung tâm UNESCO Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng.

Xem tiếp >>

Trung tâm Unesco Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng - UCCH


Là một tổ chức xã hội, hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, trực thuộc Liên Hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (VFUA).       UCCH hoạt động theo Điều lệ của VFUA và sứ mệnh của UNESCO.

Xem tiếp >>